Adatkezelési tájékoztató, GDPR

a webshopod.hu webáruház „Online Ügyintézés” felületen keresztül végzett adatkezeléseihez

1. Adatkezelő megnevezése

Cégnév: Neunet Bt.
Cím: 2100 Gödöllő, Rózsa utca 46.
Telefon: 36 20 431 2357
E-mail: info@csapagybolt.webshopod.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

Az Üzemeltető adatvédelmi tisztviselője: Tatár József
Közvetlen elérhetőségei:
e-mail címe: info@webshopod.hu; telefonszáma: + 36 20 431 2357

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

3.1. A rendeléshez kapcsolódó adatkezelés

Az Üzemeltető felhívja arra a figyelmet, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza, teljesen szabadon dönthet arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Üzemeltető és az ügyfél közötti online kapcsolat útján történő szerződéskötés lehetőségének biztosítása, a rendeléssel kapcsolatos adategyeztetés egyszerűsítése. Az e-mail cím a rendelés céljából regisztráló felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges, továbbá az Üzemeltető és a megrendelő közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

3.2. Az Online Rendeléshez kapcsolódó adatkezelés
személyes adat (kötelező megadni)
az adatkezelés célja
családi- és utónév
az Ön neve az szerződéskötéshez, számlázáshoz szükséges, illetve a szállításhoz megadott kapcsolattartó adatok a szállításhoz.
lakcím
az Ön lakcíme az szerződéskötéshez, számlázáshoz szükséges, illetve a szállítási címként megadva a szállítás lebonyolításához.
e-mail cím
az e-mail cím az Üzemeltető és az Ön közötti kapcsolattartáshoz szükséges
telefonszám
amennyiben az Üzemeltető részéről felmerült okok miatt mégsem teljesíthető a rendelés, akkor ezt telefonon keresztül jelezzük Önnek, illetve a szállításhoz megadott telefonszám a futárral való kapcsolattartáshoz szükséges.
Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.
Ön bármikor választhatja az Üzemeltetővel történő írásbeli, vagy ügyfélszolgálati elérhetőségei útján való kapcsolattartást, az online rendelés továbbra sem kötelező.


4. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, haazokat nem az érintettbocsátotta a Hatóság rendelkezésére

Az Üzemeltető nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az Üzemeltető a tájékoztató 3.1. és 3.2. pontjában említett adatkezelés kapcsán adatfeldolgozóként veszi igénybe elektronikus levelezéséhez a Neunet Bt. (Cím: 2100 Gödöllő, Rózsa utca 46.) szolgáltatásait. A 3. pontban ismertetett adatkezelésekre a kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban talál bővebb információt.
A megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási adatokat a futár cég részére :
Magyar Post Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: Budapest 1540
Telefon: +36-1-767-8200
Webcím: http://www.posta.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

6. A személyes adatok tárolásának ideje

A tájékoztató 3.1. pontjában említett esetben Az Üzemeltető a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig (a rendelés törléséig) kezeli. A hozzájárulását az info@webshopod.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. A tájékoztató 3.2. pontjában említett esetben az Üzemeltető az online rendeléssel kapcsolatban rögzített személyes adatokat visszavonásig őrzi meg.

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.2.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Üzemeltetőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt

  • Az Üzemeltető milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt; mennyi ideig kezeli
  • az Üzemeltető kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
  • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
  • az Üzemeltető alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Üzemeltető az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Hatóság köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

7.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Üzemeltető módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Üzemeltető a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

7.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Üzemeltető korlátozza (az adatkezeléskorlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben:

  • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Üzemeltető arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).
7.2.4. A tiltakozáshoz való jog

A 3.1. és 3.2. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga.

7.2.5. A törléshez való jog

A tájékoztató 3.1. és 3.2. pontjában található adatkezelési célok kapcsán – figyelemmel annak jogalapjára – az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

7.2.6. Az adathordozhatósághoz való jog

A 3.1. és 3.2. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Üzemeltetőt az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.


8. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Üzemeltető a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.

Záró rendelkezések

Verzió: v1.0, 2020.10.11
Érvényes: 2020.10.11-től visszavonásig.
A tájékoztatót a NAIH 2020.10.11-i https://naih.hu/files/adatkezelesi-tajekoztato-_2_.pdf alapján készítettük el.